בזק יום שבת sat: Les Code Master pour les geants & Cristor & Starsat & Condor & Technosat

mardi 16 septembre 2014

Les Code Master pour les geants & Cristor & Starsat & Condor & Technosat

Code Master
Moresat
Kappa.Theta ....
3327
Geant 2500HD
Geant 60HD + Geant 80HD + Geant 80HD new + Geant 90HD

9876
Geant 5500HD +3000HD +1000HD 
5922
جميع أجهزة التايقر Tiger
9514
Cristor X3 +Cristor M2S + Cristor Atlas /Cristor Atlas e
9273
menu ....sécurité   3472
Cristor Atlas 100 HD
  9273
menu ....sécurité  3472
Starsat 1200cD/1400D
9876
 98765
987654...
Technosat

/3724 / 1470/ 3472/ 2374 / 1250 /  2606 / 7176 /   6893
Condor 5000X /5000xci/5000xUSB/5000CIusb/9191X

version  puis  3749

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire