בזק יום שבת sat: Dernière mise à jour GN 88 HD & GN 77 HD

lundi 12 août 2013

Dernière mise à jour GN 88 HD & GN 77 HD

GN-CX88HDNew & GN-CX77HDNew_V114.106_20130810_2M8nx

1.add youtube server mode.
2.add below patch
1) Digiturk Cryotoworks 7.0E
2) Bulsat auto 39.0E
3) Tricolor DRE auto 36.0E

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire