בזק יום שבת sat: cas data pour BETA Epsilon THETA KAPPA Lambda Mu NU IOTA 25.03.2013

dimanche 24 mars 2013

cas data pour BETA Epsilon THETA KAPPA Lambda Mu NU IOTA 25.03.2013

BETA Epsilon THETA KAPPA Lambda Mu NU IOTA 25.03.2013
-RAI (13°E)
-BULSAT (39°E)
TNT France (19°E)
-ORF / Austriasat (19°E)
 Mise a jour pour tous les keys

Cas data pour Eta et Zeta 25.03.2013
-RAI (13°E)
-BULSAT (39°E)
-ORF / Austriasat (19°E)
Mise a jour pour tous les keys

3 commentaires: